برچسب: انواع داده در سالیدیتی

متغیر ها در سالیدیتی

انواع داده ها و متغیرها در زبان برنامه نویسی سالیدیتی

شاید عبارت قراردادهای هوشمند به گوش تان آشنا باشد. این عبارت …

ادامه مطلب