دوره بازاریابی و فروش

تمام درس های بازاریابی و فروش

آموزش کارشناس فروش سازمانی در 10 گام

متوسط

بنظر شما چرا فرایند آموزش کارشناس فروش سازمانی ” آموزش …

آموزش بازاریابی حضوری از 0 تا 100 فروش

متوسط

آیا می دانید کسب مهارت و آموزش بازاریابی حضوری​ چه …

آموزش بازاریابی تلفنی و 15 مهارت ویژه برای فروش

متوسط

یکی از روشهای فروش را با عنوان بازاریابی تلفنی می …